Obchodné podmienky

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

- Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

- Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR / ČR.

- Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

- Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

- Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.

- Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

- Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

- Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje:

- Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov av prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.

- Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške av zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

- V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Cena uvedená u každého výrobku je v eurách €. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Design: Opencart Templates